Abramova REAKCJI

hydroksyalkilowanie org. hydrophosphoryl Port. (W t. H. Tiogidro- i iminogidrofosforilnyh) z aldehydami i ketonami, w obecności. zasady (na przykład, alkoholany albo aminy.) lub a-t

gdzie X, Y zazwyczaj R "O R", R " 2 X, H, OH, R i R" - OPG. rodniki; R'-OPG. alkilową lub H.

O. str. prowadzi się za pomocą mechanizmu do nukleofilowego. przystąpienie. W przypadku korzystania z phosphinous do t proces jest autokatalityczny. Łatwość perkolacji P-nia określonej elektrofilowości karbonylową Comp. ; np. , Chloralu reaguje energicznie dialkylphosphites i samo-ogrzewaniem, aldehydy i ketony zawierające nie

względem grupy karbonylowej, odciągające elektrony podstawniki, powoli. Po podgrzaniu w obecności. produkować-t-nia p często rozkładają się w oryginale w, w obecności. zasad (B) poddane izomeryzacji wewnątrzcząsteczkowej:

Istotną modyfikacją A. s. -vzaimod. Aldehydy i ketony o sililfosfitami lub sililfosfonitami

Odpowiednie A. P. Proces addycyjna z aldehydami i ketonami, fosforu lub podfosforawym do ty, w wyniku

hydroxyphosphonic

fosfonawego lub

do fosfina-tam.

A. str. stosuje PROM-STI, na przykład. chlorophos syntezy fosforynu dimetylu chloralu.

P-nia otwarty Arbuzov i MM Azonovskim 1947 przez przykład interakcji. dietilatsetofosfonata z fosforynu dietylu Na badano szczegółowo w dalszej części B.S. Abramov.

Lit. : B. Abramov, w książce. : Chemia i zastosowanie związków fosforoorganicznych, M., 1957, str. 218-22; Pudovik A. N. [i inni] w książce. : Reakcja i metody badania związków organicznych, książka. 19, M., 1968, str. 45-59; ThiemJ. [u. a.], "Chemische Berichte", 1977, Bd 110, nr 9, S. 3190-3200; Wroblewski A., Konieczko W, "Monatshefte fur Chemie", 1984, Bd 115, nr 6/7, S. 785-91. E. E. Nifaptyev.

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.