Fizyczne metody analizy

na podstawie pomiaru efektu spowodowanego przez wzajemne oddziaływanie. z promieniowaniem X - strumień kwantów lub cząstek. Promieniowanie ma tę samą rolę, co odczynnik w metodach analizy chemicznej 999. Zmierzone fizyczne. efekt jest sygnałem. W rezultacie kilka. lub pl. pomiary wielkości sygnału i ich statyki. analit jest otrzymywany. sygnał. Jest to związane ze stężeniem lub masą składników, które mają zostać określone.

Na podstawie charakteru zastosowanego promieniowania, ferromagnes. można podzielić na trzy grupy: 1) metody wykorzystujące pierwotne promieniowanie pochłonięte przez próbkę; 2) zastosowanie promieniowania pierwotnego rozproszonego przez próbkę; 3) za pomocą promieniowania wtórnego emitowanego przez próbkę. Na przykład

spektrometria masowa odnosi się do promieniowania Pierwotne trzecia grupa jest tu przepływ elektronów fotonów światła, jonów pierwotnych lub tym podobne. Cząstek i promieniowania wtórnego jest jon grudnia masy i opłaty.

Z praktycznego punktu widzenia. Aplikacje często korzystają z innej klasyfikacji. : 1) spektroskopia. Metody analizy jest emisyjnej, absorpcji atomowej spektrometrii atomowej Fluo-restsentnaya i wsp., (zob. np.,

Analiza atomowej absorpcji izolacyjnego, analizy fluorescencji atomowej, spektroskopii w podczerwieni, spektroskopii w nadfiolecie), X-Ray spektroskopia, w obj.H. Metoda fluorescencyjne rentgenowskiej-nia i mikroanalizy rentgenowskiej, spektrometria masowa elektronowego rezonansu paramagnetycznego i jądrowy rezonans magnetyczny spektroskopii elektronowej; 2) jądrowy - nie-fiz. i radiochymów. - analiza metodami radioactivation (patrz Analiza aktywacji.) y jądrowego rezonansu lub mössbauerowskiej spektroskopii metodą rozcieńczenia izotopowego „ 3) inne metody, na przykład. Dyfraktometria rentgenowska (patrz Metody dyfrakcji), itd.

Zalety fizyczne. metody: prostota przygotowania próbek (w większości przypadków) i analiza jakościowa próbek, większa wszechstronność w porównaniu z chemią. i nat. -Khim. metody (w tym możliwość analizy mieszanin wieloskładnikowych), szerokie dynamiczne. Zakres (np .. z możliwością określenia rdzenia i śladowe składniki zanieczyszczeń) są często niskie granice wykrywalności dla obu stężeń (do 10

-8 % bez zatężania) i masy ciała (10 - 10 -10 -20 g), który pozwala na bardzo małą liczbę wydać próbki i analizy czasami nieniszczącymi. Wiele F. m. A. umożliwia wykonywanie zarówno analizy brutto, jak i lokalnej oraz warstwy po warstwie ze spacjami. rozdzielczość do poziomu monatomicznego. F.M. wygodny do automatyzacji. Wykorzystanie osiągnięć fizyki w analitach. chemia prowadzi do tworzenia nowych metod analizy. W końcu. 80-tych. pojawił spektrometrii masowej z indukcyjnie sprzężoną plazmą, mikrosondy jądrowego (metoda oparta na wykrywaniu promienie X bombardowana wzbudzonego badanej próbki wiązką jonów przyspieszanych zwykle protony). Rozszerzenie zakresu zastosowania fm. obiekty naturalne i techniczne.materiały. Nowy impuls do ich rozwoju zapewni przejście od rozwoju teoretycznego. podstawy indywidualnych metod tworzenia ogólnej teorii. Celem takich badań jest identyfikacja osób. czynniki, które zapewniają wszystkie linki w procesie analizy. Znalezienie dokładnego związku analitu. sygnał z zawartością ustalanego komponentu otwiera drogę do tworzenia "bezwzględnych" metod analizy, które nie wymagają próbek porównawczych. Utworzenie ogólnej teorii ułatwi porównanie metody FM. między sobą, właściwy wybór metody rozwiązywania konkretnych analitów. zadania, optymalizacja warunków analizy.

Lit. :

Danzer K., Tan E., Molkh D., Analytics. Systematyczny przegląd, trans. z nim. , M., 1981; Ewing G., Instrumentalne metody analizy chemicznej, per. z angielskim. , M., 1989; Ramendik GI, Shishov VV, "J. Analytical Chemistry", 1990, w. 45, nr 2, str. 237-48; Zolotev Yu A., Analytical Chemistry: Problems and Achievements, M., 1992. 999. I. Ramendik. Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.