Plazmalogenu

(aldegidogennye lipidy) phospholipo-dy całkowitego P-ly cis -RCH = CHOCH 2 CH (oR „) CH 2 CHOP (o) (OH), OX, gdzie R jest typowo grupa alkilowa lub alkenylowa zawiera 14 lub 16 atomów węgla; R'-acylo nasyconą lub nienasyconą z to-ci 16-24 atomach węgla w łańcuchu, X = H (fosfatidalevaya-TA) (fosfatidal choliny), X = CH

2 ch 2 NH 3 (fosfatidaletanolamin), X = CH 2 CH (COOH) NH 3 (fosfatidalserin) itd. . <- 1 ->

P są szeroko rozpowszechnione w naturze, występują we wszystkich komórkach zwierzęcych (czasami nawet do 22% wagowych całkowitej zawartości fosfolipidów) i w poszczególnych gatunkach rośliny. Duża ilość wysepek P. zawarte w rdzeniu kręgowym i mózgu, mięśniu sercowym i w osoczu krwi. mogą gromadzić się w tkankach w ramach niektórych patologicznych. warunkach, np. niedokrwienia mięśnia sercowego.

w warunkach katalizy kwasowej P. hydrolizowany z wytworzeniem RCH

2 CHO. hydroliza alkaliczna P. tłuszczowych utworzone do was a odpowiednim lizoplazma-logeny (łącznie wzorze R „= H). P. rozszczepia fosfolipazy A 2 , C i D, zwykle z mniejszą prędkością niż diatsilfosfolipidy (zidentyfikowanego w serca specyficzności mięśni. Fosfolipaza A 2 hydrolizie P. o wyższej szybkości niż diacylofosfolipidy). Alkenyloksyl wiązanie eterowe P. plazmalogenazami rozszczepieniu z wytworzeniem RCH 2 CHO lizoplazmalogena (OH przy C-1 pozostałości glicerolu).

Biol. rola broni jądrowej nie została w pełni ustalona. Stwierdzono, że genetyczne.wada syntezy P. prowadzi do zaburzeń mózgowych (zespół Zellwegera). P. uczestniczy w komórkowej wymianie wielonienasyconych. tłusty c-t, przede wszystkim arachidonowy, spełniający przedział f-tsii. depoty, przez które k-ty są transportowane do membranowych diacylofosfolipidów. P. zachowanie w modelu membran podobnych do diatsilfosfolipidov zachowania, chociaż stwierdzono nek- różnice w organizacji strukturalnej, tworzenie faz, dynamiczne. zachowanie.

Podstawowy. szlak biosyntezy P.-dehydrogenacji alkiloacetylofosfolipidów. Frakcje wzbogacone P. (70-80%) uzyskuje się z tkanki o dużej zawartości takich lipidów za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Dr. ścieżka obejmuje hydrolizę alkaliczną diacylo- mieszaniny alkilatsilfosfolipidov P. uwalniane z p. źródła, ostatnie. Wybór lizoplazmalogenov (R „= OH) i karboksylowe imidazolidy acylowanie K-T. Rozdzielenie P. dec. skład osiąga się przez wysokie ciśnienie HPLC.

Chem. syntezę PG opiera się na sposób wytwarzania 1-O- (1-alkenyl) -

sn gliceryna, ich konwersja do 1-O- (1-alkenylową) -2-acylo sn -gliceryny z tym ostatnim. wprowadzenie składnika zawierającego fosforu w cząsteczce. Lit. :

Chemia lipidowa, M., 1983; Horrocks L. A., Sharma M., "New Compr. Biochem.", 1982, v. 4, str. 51-93. Pan A. Serebrennikov. Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.