Polanovskiego REAKCJI

demetylacji arylodiyl-metyloamin przez acetylację ich N-tlenki i kolejnych produktów hydrolizy utworzonej p-nia

Odpowiednie środki utleniające do wytwarzania N-tlenków stosując h 2 O 2 , O 3 lub RC (O) OOH. Początkowe etapy p-nia prowadzi się w Org p-Erator (ROH, CHC1 3 SN 2 C1 2 ) przy 20-50 ° C w obecności. zasady (często używają nadmiaru wyjściowej aminy). Produkty hydrolizy acetylacji prowadzi się w wodnym roztworze NaHCC p-os 3 lub NA 2 co 3 .

Czasami do P. str. i inne przekształcenia N-tlenków amin pod wpływem środków acylujących (w tym przypadku stosuje się również termin "przegrupowanie Polonovsky'ego").

Podstawowy. proces zabezpieczenia. -formacja o-acetoksy-arylowanych arylo-dimetyloamin (w obojętnym medium, dominujący kierunek p-tionu). Niearomatyczny. dimetyloaminy w warunkach p. wraz z demetylacją ulegają deaminacji, na przykład w wyniku powstawania ketonów.

Używając (CF

3 CO) 2 O dać ketony osiągnie 60%. Pokazano, że mechanizm p-tionu obejmuje tworzenie związku pośredniego. sól [ar (CH

3 ) 2 NOC (O) CH 3 ] + X - i najszybsze skręcanie. w acetyler. drugorzędowej aminy Ar 3 NC (O) CH 3 (z uwolnieniem HF 2 D) prowadzi się hydrolizę żądanego produktu.

P. str. znajduje zastosowanie w laboratorium.praktyka. Został odkryty w 1927 roku przez M. Polonovsky'ego.

Lit.

Polonovski M. "Bull, Soc. Chim. France", 1927, nr 41, str. 1190 1208; Cave A. [a. o.], "Tetrahedron", 1967, v 23, nr 12, str. 4691 96; Hayashi Y [a. o.], "Tetrahedron Letters", 1974, nr 14, str. 1299 1302 GI Drozd Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.