Poly-2, tlenek 6-dimetylo-n-fenylen

Polifaza Nylenotlenki.


Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.